REGULAMIN HOTELU

Kierownictwo hotelu Osada Karbówko Wellness & SPA docenia Państwa współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa naszych Gości.
§ 1    
1. Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby.
2. Jeżeli Gość nie określił czasu pobytu najmując pokój przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę hotelową (od godziny 15.00 w dniu zameldowania do godziny 11.00 dnia następnego).
3. Opłata za pobyt pobierana jest najpóźniej w dniu wyjazdu z hotelu.
4. Po skończeniu pobytu w hotelu Gość hotelowy proszony jest o zwrócenie klucza w recepcji.
5. Doba hotelowa trwa od godz. 15.00 do godz. 11.00 dnia następnego.
6. Zatrzymanie pokoju po godz. 11.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu.
7. W cenę noclegu wliczone jest śniadanie.
§ 2
1. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres zarezerwowany należy zgłaszać w recepcji.
2. Recepcja uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę dostępności wolnych pokoi.
§ 3    
1. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
2. Osoby niezameldowane mogą przebywać w pokoju Gościa od godz. 7.00 do godz. 22.00.
3. Hotel Osada Karbówko Wellness & SPA może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas
poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy, wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości, szkodę na osobie Gości, pracowników hotelu lub innych osób przebywających w hotelu albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie hotelu.
§ 4    
1. Hotel Osada Karbówko Wellness & SPA świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem.
W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o jak najszybsze zgłaszanie
ich w recepcji, co umożliwi niezwłoczną reakcję.
2. Hotel Osada Karbówko Wellness & SPA ma obowiązek zapewnić:
a. bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Gościu,
b. profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w obiekcie,

 1. sprzątanie pokoju i wykonanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa,
  a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie,
  d. wymianę bielizny hotelowej co 3 dni, a ręczników na życzenie Gościa,
  e. sprawną pod względem technicznym usługę; w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą
  mogły być usunięte, hotel dołoży starań, aby w miarę posiadanych możliwości zamienić pokój lub
  w inny sposób złagodzić niedogodności,
  f. przechowanie pieniędzy i wartościowych przedmiotów /o małych gabarytach/.
  § 5    
  1. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu
  należącego do Gościa.
  2. Hotel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty pieniędzy lub przedmiotów wartościowych, jeżeli rzeczy te nie zostaną oddane do depozytu hotelowego.
  § 6    
  1. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług hotelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Hotel może odmówić świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
  § 7
  1. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić, czy okna i drzwi są zamknięte.
  2. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub
  zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Hotelu powstałe z jego winy lub
  z winy odwiedzających go osób.
  3. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń niestanowiących wyposażenia pokoju.
  4. Zabrania się palenia tytoniu w całym obiekcie.
  § 8    
  1. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju hotelowym na jego życzenie będą odesłane na adres wskazany przez Gościa i na jego koszt. W przypadku nie
  otrzymania takiej dyspozycji hotel przechowa te przedmioty przez 2 miesiące.

REGULAMIN NORMOBARII

  1. Komora Normobaryczna należy do Hotelu Osada Karbówko Wellness & SPA, Elgiszewo 37, 87 – 408 Ciechocin.
  2. Komora Normobaryczna jest dostępna dla Gości hotelowych oraz dla Gości z zewnątrz wg cennika w Recepcji.
  3. Przed wejściem do Komory Normobarycznej należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
  4. Przed wejściem do komory normobarycznej Goście zobowiązani są do zmiany obuwia.
  5. Warunkiem korzystania z komory normobarycznej jest podpisanie oświadczenia.
  6. Zabrania się korzystania z komory normobarycznej dzieciom do lat 15 bez opieki osoby dorosłej. Każdorazowo oświadczenie w imieniu dziecka podpisać musi rodzic/opiekun prawny.
  7. Z komory normobarycznej nie wolno korzystać osobom, które są nietrzeźwe lub są pod pływem środków odurzających.
  8. Przeciwwskazaniami do korzystania z komory normobarycznej są: zapalenie ucha, gorączka, ciąża, infekcje górnych dróg oddechowych, rozedma płuc, choroby zakaźne, klaustrofobia, nadmierne wyczerpanie organizmu, zapalenie nerwu wzrokowego, posiadanie rozrusznika serca, przebyty zabieg operacyjny płuc albo kości skroniowej.
  9. Osoby znajdujące się w złym stanie zdrowia, sprawności bądź samopoczucia, powinny korzystać z komory ze szczególną ostrożnością, stosownie do ich stanu zdrowia. Hotel Osada Karbówko Wellness & SPA nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdrowotne spowodowane korzystaniem z komory przez te osoby.
  10. Osoby niszczące sprzęt komory normobarycznej ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. W przypadku zniszczeń dokonanych przez dzieci odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie.
  11. W komorze obowiązuje całkowity zakaz dotykania aparatury i przestawiania ustawień.
  12. W komorze obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów i e-papierosów.
  13. W komorze można korzystać z toalety, jednak należy pamiętać, aby nie wrzucać do sedesu chusteczek do higieny intymnej, tamponów oraz papieru innego niż papier specjalny.
  14. Nieuzasadnione użycie przycisku awaryjnego wiąże się z poniesieniem kosztów ponownego napełnienia komory. (ok. 1000zł)
  15. Obsługa Hotelu Osada Karbówko Wellness & SPA nie odpowiada za wypadki i zdarzenia, wynikłe z nieprzestrzegania regulaminu.
  16. Goście korzystają z komory normobarycznej na własną odpowiedzialność.
  17. Wszystkie osoby znajdujące się w komorze normobarycznej są zobowiązane podporządkować się nakazom obsługi oraz przestrzegać niniejszego regulaminu.
  18. W trosce o zapewnienie bezpieczeństwa, a co za tym idzie dbając o komfort Gości korzystających z komory normobarycznej monitoring wizyjny z trwałym i ciągłym zapisem obrazu. Materiał filmowy może być użyty jako dowód rzeczowy. Hotel Osada Karbówko Wellness & SPA oświadcza, iż monitoring prowadzony jest w sposób nie naruszający godności i dóbr osobistych Gości.W komorze normobarycznej panują optymalne warunki zdrowotne. Jesteśmy tu po to, aby zrelaksować całe nasze ciało i umysł. Prosimy zatem o zachowanie ciszy i spokoju. Życzymy miłego pobytu.

   

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SAUN OSTOJA WELLNESS&SPA

 

 1. Korzystanie z Sauny jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu.
 2. Do sauny należy wchodzić boso.
 3. Z miejsc siedzących w saunie można korzystać jedynie po uprzednim przykryciu ich (np. ręcznikiem

kąpielowym). Dotyczy to także przestrzeni pod stopami. W saunie należy przebywać w

pareo/ręczniku zgodnie z zasadami saunowania – siadając, lub kładąc się na ławkach w taki sposób

aby żadna część ciała nie stykała się bezpośrednio z deskami (także stopy). Jednocześnie pareo lub ręcznik powinien zasłaniać intymne części ciała.

 1. Obsługą sauny i znajdujących się w nim urządzeń mogą zajmować się jedynie pracownicy. Zabronione jest stosowanie przyniesionych z zewnątrz płynów, esencji, olejków i innych

substancji do kąpieli parowych. Szczególnie zabrania się pozostawiania jakichkolwiek przedmiotów

w bezpośrednim otoczeniu pieca saunowego, gdyż grozi to pożarem.

 1. Nie wolno dotykać elementów instalacji doprowadzającej ciepło do urządzeń grzewczych, gdyż

grozi to oparzeniem. Nie wolno siadać na kamieniach pieca grzewczego.

 1. Nie wolno samodzielnie polewać pieca w saunie żadnymi płynami.
 2. Hałasowanie, natarczywe przyglądanie się innym korzystającym z sauny itp. jest zabronione.

Wszyscy korzystający z sauny jak i z pomieszczeń przeznaczonych do wypoczynku zobowiązani są

do zachowania ciszy i spokoju.

 1. Ostoja Wellnes & SPA nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdrowotne przebywania w Saunie. Z Sauny mogą korzystać tylko osoby zdrowe oraz osoby, których dolegliwości nie stanowią przeciwwskazań do korzystania z zabiegów.
 2. Zabrania się korzystania z Sauny osobom: chorym na choroby zakaźne, nadciśnienie tętnicze, nowotwory złośliwe, hemofilię i skłonności do krwotoków, grzybicę, niewydolność krążenia, stany astmatyczne, choroby naczyń krwionośnych, stwardnienie rozsiane, klaustrofobię, epilepsję, infekcje z gorączką, a także osobom po niedawnych operacjach i w stanie intoksykacji, kobietom w czasie menstruacji i w okresie ciąży.
 3. Dzieci do 16 roku życie nie mogą korzystać z Sauny.
 4. W pomieszczeniach Saun panuje temperatura Infrared 40- 55°C , Fińska 85 – 100°C i Parowa 40-55°C
 5. Zabrania się: a. przebywania w saunach nago, b. hałasowania, głośnego zachowania, zakłócania wypoczynku innym użytkownikom, c. wnoszenia do sauny napojów, pożywienia, jakichkolwiek przedmiotów z wyjątkiem ręczników i ubioru.

REGULAMIN ZAJEĆ FITTNESS

 1. Sala fitness czynna jest codziennie: poniedziałek – niedziela 9:00-21:00.
 2. Dopuszcza się zmianę godzin funkcjonowania Sali fitness.
 3. Korzystanie z Sali fitness jest możliwe po zapoznaniu się z regulaminem.
 4. Podstawą do korzystania z zajęć wydolnościowych z elementami fitness z instruktorem jest WCZEŚNIEJSZA REZERWACJA.
 5. Możliwe jest bezpłatne odwołanie uczestnictwa z zajęć z instruktorem na Sali fitness najpóźniej 12h przed planowaną godziną zajęć.
 6. Osoby korzystające z Sali fitness oświadczają, że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych

do wykonywania ćwiczeń fizycznych i wykonują je na własną odpowiedzialność. Osoby

z problemami zdrowotnymi przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się

z lekarzem.

 1. W pomieszczeniach sali fitness podczas zajęć z instruktorem przebywają tylko osoby wcześniej zapisane.
 2. Wejście na salę fitness możliwe jest tylko w odpowiednim kompletnym stroju sportowym

oraz czystym zmienionym obuwiu sportowym.

 1. Obsługa ma prawo odmówić wstępu na salę fitness osobom bez odpowiedniego stroju

sportowego do ćwiczeń, a w szczególności obuwia.

 1. Osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystać z zajęć z instruktorem tylko i wyłącznie za zgodą pisemną opiekuna.
 2. Personel ani obiekt ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione.
 3. Wykonywanie ćwiczeń na przyrządach odbywa się po zapoznaniu się z instrukcją urządzenia.
 4. Osoby korzystające z zajęć z instruktorem, które w czasie ćwiczeń lub pobytu na Sali fitness źle się poczują zobowiązane są natychmiast przerwać ćwiczenia i powiadomić instruktora.
 5. Korzystanie ze sprzętu powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami instruktora w sposób

bezpieczny, tj. z zapewnieniem dbałości o bezpieczeństwo ludzi, poszanowania sprzętu i sali.

 1. Przed ćwiczeniem należy sprawdzić stan urządzenia – wszelkie usterki, uszkodzenia sprzętu

i przyrządów należy zgłaszać instruktorowi.

 1. Zabrania się wykonywania ćwiczeń na przyrządach uszkodzonych lub niesprawnych.
 2. Wszystkie urządzenia siłowni oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystywane tylko

zgodnie z ich przeznaczeniem.

 1. Po zakończeniu ćwiczeń należy uporządkować sprzęt i stanowisko w sposób zalecony przez

instruktora.

 1. Obsługa ma prawo wyprosić osoby łamiące postanowienia niniejszego regulaminu oraz co do

których poweźmie uzasadnione podejrzenie, że będą naruszać niniejszy regulamin lub

przepisy prawa, nawet jeżeli korzystanie z zajęć z instruktorem zostało przez te osoby opłacone.

 1. Osoby ćwiczące będą ponosić odpowiedzialność finansową za wszelkie wyrządzone przez

siebie zniszczenia/szkody na terenie Sali fitness.

 1. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiada opiekun grupy lub rodzice.
 2. Osada Karbówko Wellness&Spa*** nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe w wyniku niewłaściwego korzystania z urządzeń sali fitness oraz nieprzestrzegania regulaminu i zasad bezpieczeństwa.